Stadgar

Målsmännens Förening vid Södra Latin (MFSL)
Box 17713
118 93 Stockholm

Stadgar för Målsmännens Förening vid Södra Latin

antagna den 20 april 1972, reviderade den 8 november 2010 samt den 9 oktober 2012

§1 Föreningen har till ändamål att verka för ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, elever och personal vid Södra Latins gymnasium och att medverka till att främja en god anda på
skolan.

§2 Föräldrar och andra vårdnadshavare till elever i Södra Latins gymnasium är medlemmar i föreningen. Årsmötet kan såsom medlemmar invälja även andra personer som har intresse för
föreningens arbete.

§3 Föreningen skall i partipolitiskt och religiöst avseende vara obunden.

§4 Årsavgift avseende nästkommande verksamhetsår skall bestämmas av årsmötet.

§5 Föreningens årsmöte skall hållas under höstterminen, senast under oktober. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det erforderligt eller sedan det skriftligen påkallats av minst 25
(tjugofem) medlemmar. Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§6 Vid årsmöte skall förekomma:

  1. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
  2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
  3. Val av två justeringsmän
  4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  7. Bestämmande av årsavgift
  8. Val av ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
  9. Val av revisorer och suppleanter för dessa
  10. Utseende av valberedning

§7 Vartannat år eller på framställan av styrelsen för Norrnäs-stiftelsen, skall MFSL:s föreningsmöte utse efterträdare till Norrnäs-stiftelsens avgående styrelseledamöter, revisorer samt suppleanter för dessa.

§8 Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar där så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda
bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgöres val av person genom lottning och övriga ärenden i enlighet med den mening ordföranden företräder.

§9 Vid årsmöte med föreningen får till avgörande företagas allenast ärende som varit angivet i kallelsen eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. I kallelse till årsmöte behöver dock ej anges de ärenden som enligt §6 skall behandlas av årsmötet. Medlem som önskar få ärende framlagt för årsmötet, skall senast den 15 september tillställa styrelsen skriftlig framställan i ärendet.

§10 Föreningens styrelse består av minst sju ledamöter. Av dessa utser årsmötet ordförande och minst fyra ledamöter bland föräldrar och andra vårdnadshavare till elever i Södra Latins gymnasium. Minst en adjungerad ledamot utan rösträtt utses inom skolans kollegium
respektive elevkår.

Samtliga ledamöter väljs för en tid av ett år.

För de av årsmötet valda ledamöterna utses två suppleanter och från kollegium samt elevkår utses vardera en suppleant.

§11 Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

§12 Styrelsen, som sammanträder minst två gånger varje termin, är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande, adjungerade styrelseledamöter oräknade. Som styrelsens beslut
gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

§13 Föräldrar och vårdnadshavare som är medlemmar i föreningen har rätt att närvara vid styrelsemötena.

§14 För granskning av styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och två suppleanter för dessa.

Räkenskapsåret är 1 juli – 30 juni.

Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Revisionen skall vara avslutad och berättelse avgiven senast tre veckor före årsmötet.

§15 Valberedningen består av en ordförande samt det ytterligare antal ledamöter och ersättare som årsmötet beslutar, med uppgift att förbereda valen vid nästföljande årsmöte, och att framlägga skriftligt förslag att medfölja kallelsen till årsmötet.

§16 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de två mötena skall minst en månad förflyta.

§17 För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i §16 stadgas. För giltighet av sådant beslut, fordras dock tre fjärdedelars (75%) majoritet vid vardera mötet.