Södraandans stipendium

MFSL:s stipendium till elever på Södra Latin

Kriterier :

 • Elev/elever som initierat, drivit och/eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat sammanhållningen mellan eleverna och skapat en positiv anda på skolan.
 • Detta engagemang kan både tas på individuell basis eller ske genom att vara aktiv i en av skolans föreningar.
 • Resultatet av engagemanget kan yttra sig t.ex.
  • i form av programöver­gripande sammanhållning; i att mobbing/rasism o dyl motverkats;
  • i särskilda kamratstödjande aktiviteter;
  • i skapandet av en ny arbetsgrupp för någon särskild fråga
  • eller andra berömvärda initiativ.

Beslutet om stipendierna tas genom ett nomineringsförfarande:

 • Nomineringen av elever till stipendiet sker senast fredagen som infaller under den första veckan av december varje år. Styrelsen beslutar om utdelning av stipendier på sitt december-sammanträde. Stipendiet utdelas i samband med skolans höstterminsavslutning.
 • Nomineringen av elever till stipendiet kan göras av lärare och elevkåren. Studerande kan ge förslag till dessa om lämpliga kandidater.
 • Nomineringen ska vara skriftlig och innehålla en utförlig och tydlig motivering. Om behov finns, ska den som nominerat elever kunna närvara vid styrelsens sammanträde och muntligt redogöra för sin nominering. Nomineringen skickas via mail till föreningens adress mfsl@live.se.

Föräldraföreningens styrelse samråder med skolans representanter i styrelsen angående bedömning av inkomna nomineringar. För att jäv inte skall uppstå vid stipendiebeslut, har styrelsemedlem inte rätt att deltaga i diskussion och beslut när anhörig är nominerad.

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Överväganden i enskilda stipendieärenden är konfidentiella och redovisas inte.
Belopp: 2000 kr per stipendium

Aktuellt om stipendiet

 • De här har Södraandan 2021
  Södraandanstipendiet 2021 delas mellan Falastin Abdifatah Keynan och Erik Ejvinsson. Utdelningen av stipendierna var på skolavslutningen den 22 december.
 • Södraandan 2020
  I maj 2021 delade vi äntligen ut Södra-andan-stipendiet 2020, kraftigt försenat. Mycket värdiga stipendiater var Wulf Hedlund och Erik Aglert.