Bidrag

Blankett för att söka bidrag finns längst ner på sidan.

OBS! Vi har tyvärr för närvarande tekniska problem med blanketten. Skicka därför in era bidragsansökningar per mail på: mfsl@live.se

BIDRAG TILL ELEVAKTIVITETER

MFSL kan bevilja ekonomiska bidrag till aktiviteter och insatser som gynnar eleverna eller skolan som helhet. Som exempel från tidigare år kan nämnas bidrag till vakter vid Välkomstfesten och treornas slutskiva, föreläsningar, och arrangemang som Läroverksfejden. MFSL välkomnar även bidragsansökningar till punktinsatser på skolan som kan komma många till godo.

Principer för bidrag från MFSL

I första hand bedömer styrelsen om bidragsansökan ligger i linje med MFSL:s ändamål enligt stadgarna, dvs. om ansökan:

  • bidrar till ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, elever och personal vid Södra Latins gymnasium eller / och till att främja en god anda på skolan.

MFSL stöder också aktiviteter som syftar till att:

  • bevara traditioner på skolan.
  • höja kompetensen hos elever eller lärare.

Vår policy är att bevilja bidrag till ändamål som når många elever vid Södra Latin. Vi bidrar till aktiviteter som en hel årskull, en hel sektion eller som hela skolan kan ha glädje av och beviljar i regel inte ansökningar som enbart gynnar en klass eller enstaka personer. MFSL beviljar inte bidrag till gymnasiearbeten i årskurs 3.

Elevföreningar, grupper av elever eller enskilda elever är välkomna att ansöka om bidrag när som helst under läsåret.

          BLANKETT FÖR ATT SÖKA BIDRAG FRÅN MFSL.

Bidragsansökan
  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *