Norrnässtipendiet

Norrnässtipendiet

Vilka kan söka och vad kan sökas för?

Föreningar eller enskild elev vid Södra Latins gymnasium kan söka stipendiet för att få ekonomiskt stöd som syftar till att främja fritids- och föreningsverksamheten på skolan.

Enskild elev kan också söka stipendiet när särskilt behov av ekonomiskt stöd föreligger.

Belopp och antal

Beloppen som utbetalas brukar ligga mellan 500 och 2 000 kronor.
Antalet stipendier som delas ut varierar från år till år och beror på såväl stiftelsens placeringars avkastning som ansökningarnas antal och innehåll.

Utbetalning sker endast om den sökande vid tillfället för utbetalningen är inskriven som elev vid Södra Latins gymnasium.

Ansöknings- och beslutsprocess

Elever vid Södra Latin är välkomna att via epost sända in sin ansökan, som bilaga i MS Word-format (.doc) eller likvärdigt format, när som helst under året till:

norrnasstiftelsen@gmail.com, ange ”Ansökan Norrnäs” i ärendefältet.

Vid två tillfällen under året beslutar styrelsen i Norrnässtiftelsen om vilka som får stipendium – en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Beslut meddelas till samtliga som har sökt.

Frågor

Har du frågor om Norrnässtiftelsen kan du maila till styrelsens mailadress norrnasstiftelsen@gmail.com.

Historik

Målsmännens Förening vid Södra Latin sålde år 1971 sitt sommarhem, Norrnäs. Norrnässtiftelsen bildades samma år med uppgift att förvalta kapitalet som kom in vid försäljningen samt att fatta beslut om hur mycket av avkastningen som ska delas ut till elever vid Södra Latin.

Styrelsemedlemmar år 2018-2019

Conrad Skogberg, ordförande, vald av MFSL
Helen Nåtoft, kassör, vald av MFSL
Benny Weinebrandt, sekreterare, vald av MFSL

Georg Eggehorn, ledamot, vald av MFSL
Karl Haskel, ledamot, vald av MFSL
Ann-Christine Santiago Petterson, ledamot, skolans representant
Gabriella Björk, suppleant, skolans representant
Luis Abarca, suppleant, skolans representant